top of page

Dataskyddspolicy

GDPR

Syftet med EU:s dataskyddsförordning (kallad GDPR som är förkortningen för dess namn på engelska) är att stärka skyddet och rättigheterna för fysiska personer avseende behandling av deras personuppgifter.

HBE respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. HBE kommer att vara öppna med vilken information vi samlar in och varför, och vi kommer skydda den på ett så säkert sätt som möjligt.

Personuppgiftsansvarig

Föreningen Hopp för barn i Etiopien (HBE), organisationsnummer 802005-9989, c/o Johan Rappmann, Vasaplatsen 3, 411 26 Göteborg, är personuppgiftsansvarig (PuA) för behandlingen av dina personuppgifter på HBE:s webbplats www.hbe.nu och i våra tjänster. Det är styrelsen som ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. 

Information om hur du kontaktar HBE finner du nedan.

När samlar vi in dina personuppgifter?

 • När du anmäler dig som medlem eller betalar in medlemsavgift till HBE

 • När du ger en gåva till HBE 

 • När du vill prenumerera på nyhetsbrev från HBE

 • När vi fotograferar eller filmar i samband med aktiviteter och vid resor i HBE:s regi. Vi försöker då inhämta samtycke. 

 

Vad samlar vi in och hur länge sparar vi informationen?  

 

Medlemmar

Enskilda och familjer som önskar vara medlem i HBE betalar årligen medlemsavgift via Bankgiro eller Swish betalningstjänst. Uppgifter om vem som betalat in medlemsavgiften, adress, postort och postnummer framgår av avin. Nya medlemmar lämnar dessa uppgifter själva.

Personuppgifter för medlemmar i HBE och gåvogivare finns dokumenterade i ett medlemsregister och gåvogivarregister. Registret innehåller medlemmarnas och givarnas namn, adress, telefonnummer, e-postadress (om man angivit en sådan) och uppgifter om betald medlemsavgift samt gåvor. 

Medlemsregistret uppdateras varje år i samband med inbetalningar av medlemsavgifter. Medlemmar som inte betalat medlemsavgift efter påminnelse stryks ur registret, men kan komma att överföras till gåvogivarregistret. Medlemmar som meddelat att de inte längre önskar vara medlemmar i föreningen stryks i registret.

Registret hålls för att kunna informera medlemmarna om föreningens verksamhet, t.ex. genom Nyhetsbrevet, och även att avisera medlemsavgift och skicka ut vädjanden om gåvor.

Gåvogivare

När någon ger en gåva till HBE sparas personuppgifterna som vi får med inbetalningen från Bankgirot, Swish eller andra betalningsleverantörer. 

Personuppgifter för gåvogivare finns dokumenterade i ett gåvogivarregister. Registret innehåller givares namn, adress, telefonnummer, e-postadress (om man angivit en sådan) och uppgifter om inbetalade gåvor.

HBE behöver hämta in och spara givarens personuppgifter för att kunna erbjuda god service. Detta innebär att vi vill kunna skicka, Nyhetsbrevet, tackbrev eller annan återkoppling om hur gåvan används. Vi behöver också personuppgifter för att kunna hantera givarfrågor, göra rättelser. 

När man ger en gåva via hemsidan med hjälp av Swish-handel, så informerar vi om att man kan komma att  få HBE Nyhetsbrev som ett tack och information om vart man ska vända sig ifall man inte vill motta tidningen. 

 

Övriga

 • HBE får även stöd av vissa organisationer, såsom kyrkliga församlingar och ideella organisationer. För dessa organisationer registreras kontaktperson med e-postadress och telefonnummer.

 • På hemsidan anges, efter medgivande, namn, e-postadresser, och telefonnummer för styrelsemedlemmar och andra personer  med särskilda uppdrag från styrelsen,. 

 • Evenemang och andra aktiviteter dokumenteras i ord och bild.Fotografier av enskilda medlemmar och andra kan då komma att publiceras på hemsidan, i nyhetsbrev och i våra sociala medier . Om enskilda personer förekommer med ansiktsigenkänning publiceras de endast vid medgivande av den enskilde. Om barn förekommer med ansiktsigenkänning publiceras de endast vid medgivande av vårdnadshavare.

 • Personuppgifter, inkl. personliga berättelser samt fotografier och videofilmer som möjliggör person- och ansiktsigenkänning, vilka ursprungligen kommer från de organisationer som vi stödjer, kan komma att hanteras. Personerna är inte sällan underåriga barn och ungdomar. HBE:s hantering av personuppgifterna sker t.ex. genom delning eller annan hantering på våra sociala medier, eller att fotografier och berättelser används i Nyhetsbrev och på hemsidan. De organisationer vi stödjer, WSG, Bright Star och HCE, har samtliga antagna policys som innebär att de publicerar sådant material endast efter att ha inhämtat skriftliga godkännanden av personen själv eller dess vårdnadshavare. Organisationerna har lämnat godkännande till HBE att hantera personuppgifterna och göra det i gott syfte, med respekt för individerna och utan förvanskning.

 

Hur länge sparas uppgifterna?

Uppgifterna sparas så länge de är aktuella, gamla eller överflödiga uppgifter raderas regelmässigt, se närmare nedan i tabell.

För att minimera administrationskostnader vid återkommande givande, sparas personuppgifterna i tre år efter att den senaste gåvan registrerades.

Medlemsavgifts- och gåvoverifikat sparas i sju år enligt bokföringslagen.

Skärmbild 2023-11-01 091844.png

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?  

HBE kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. 

Föreningen lämnar inte ut medlemsregistret eller kontaktuppgifter till någon annan förening, organisation eller enskild person, utan medgivande/samtycke, med undantag för nedanstående.

HBE kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för HBE:s räkning, exempelvis IT-leverantörer och tryckerier. Det är dock alltid HBE som ansvarar för behandlingen.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att

 • Tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet

 • Tillvarata HBE:s rättsliga intressen

 • Upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

 

Automatisk profilering  

Det kommer inte att förekomma automatiserat beslutsfattande/profilering.

Barns personuppgifter

Vi samlar inte avsiktligt in personuppgifter från barn under 18 års ålder.

Lagring av personuppgifter?

HBE har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Länkar till externa webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom HBE saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi inte för dess innehåll. HBE ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Rätt att begära information och rättelser samt att ”glömmas bort”

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter som HBE behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). 

Du har också rätt att få uppgifter rättade, avidentifierade eller raderade. 

Du har även rätten att dina personuppgifter inte ska behandlas med automatiska processer samt rätten att bli borttagen/bli glömd eller porterad från ett digitalt register. Det gäller med vissa undantag, främst för de uppgifter som krävs att behålla enligt lag, t.ex. bokföringslagen. 

Information eller klagomål

Kontakta oss på någon av adresserna nedan om du vill veta mer om hur HBE behandlar dina personuppgifter eller om du vill göra någon ändring i hur vi kommunicerar med dig.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta HBE eller så kan du höra av dig till Integritetsskyddsmyndigheten  (imy@imy.se).

Kontaktuppgifter till HBE

Har du frågor om HBE:s behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på något av följande sätt:
E-post: info@hbe.nu

Användning av cookies

För att förbättra och förenkla för dig som besöker vår webbplats använder vi cookies. En cookie är en textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats. Vill du inte använda dig av cookies kan du stänga av funktionen via säkerhetsinställningarna i din webbläsare eller ställa in så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator.

bottom of page